29.03.2007. plkst.10.00 sabiedriskās apspriešanas sanāksme par Vecsalienas pagasta teritorijas plānojuma grozījumiem un vides pārskata projektu

29.03.2007. plkst.10.00 sabiedriskās apspriešanas sanāksme par Vecsalienas pagasta teritorijas plānojuma grozījumiem un vides pārskata projektu

Saskaņā ar Vecsalienas pagasta 2007.gada 21.februāra lēmumu nr.36 (protokols nr.2&9) nodot sabiedriskai apspriešanai Vecsalienas pagasta teritorijas plā­nojuma grozījumu—– 1.redakciju un vides pārskata projektu, nosakot sabiedriskās apspriešanas termiņu no 05.03.2007. līdz 16.04.2007.

Izstrādātājs: Vecsalienas pagasta padome

Plānošanas dokumenta īstenošanas ilgums:12 gadi.

Ar dokumentu projektiem ir iespēja iepazīties – Vecsalienas pagasta padomē, sākot ar 2007.gada 5.martu, darbdie­nās no pulksten 9.00 līdz 12.00, kā arī www.vecsaliena.lv mājas lapā.

Sabiedriskās ap­spriešanas sanāksmes vieta un laiks: 29 .03.2007. pulksten 10.00, Vecsalienas pagasta padomes ēkā .

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes var iesniegt Vecsalienas pagasta padomes sekretārei līdz 2007.gada 16.aprīlim.

Tālr. uzzinām : 54- 95875