Administrācija

Administrācija nodrošina Daugavpils novada domes pieņemto lēmumu un pārvaldes vadītāja rīkojumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu un tās sastāvā ietilpst

  • pārvaldes sekretāre – lietvede
  • grāmatvedība
  • Īpašuma nodaļas zemes lietu speciāliste
  • kasiere
  • sociālā darbiniece

Iestādei ir šādas struktūrvienības:

  • kanceleja
  • Vecsalienas pagasta bibliotēka;
  • Vecsalienas pagasta klubs;
  • Vecsalienas pagasta feldšeru veselības punkts;
  • Vecsalienas pagasta komunālā nodaļa;