Daugavpils novada pašvaldība aicina piedalīties novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrādes procesā

Pēc pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanas vieni no nozīmīgākajiem Daugavpils novada pašvaldības uzdevumiem ir novada attīstības programmas un novada teritorijas plānojuma izstrāde. Tas it īpaši svarīgi šodien, kad pašreizējā ekonomiskā situācija valstī liek kritiski izvērtēt iepriekš paredzētos attīstības virzienus un to īstenošanas veidus, kā arī novada teritorijā esošo nekustamo īpašumu izmantošanas iespējas.—–
        
Visi novada iedzīvotāji aicināti aktīvi piedalīties jaunās attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrādē, piedāvāt savas idejas un priekšlikumus, kā uzlabot dzīvi gan novadā kopumā, gan konkrēti savā apdzīvotajā vietā.
        
Attīstības programma
        
Novada attīstības programma tiks izstrādāta, paredzot tās realizāciju tuvāko septiņu gadu laikā un norādot galvenās problēmas un to risināšanai veicamos pasākumus prioritārā kārtībā. Tā būs pamats arī valsts un Eiropas Savienības investīciju piesaistei novadam.
Attīstības programmas izstrādi ir plānots pabeigt līdz 2010.gada decembrim.
        
Par attīstības programmas izstrādes vadītāju ir nozīmēta Daugavpils novada domes Reģionālās attīstības nodaļas vadītāja Sandra Balode.
        
Priekšlikumus novada attīstības programmai no 2010.gada 11.marta līdz 2010. gada 30. aprīlim var iesniegt rakstiskā veidā novada pagastu pārvaldēs vai Daugavpils novada domē – Rīgas iela 2, 20. kab., Daugavpils, LV-5401, ar norādi: „Attīstības programmas izstrādei”, var sūtīt arī uz e-pastu: planojam.novadu@inbox.lv
        
Iedzīvotāji, organizācijas, ikviens interesents aicināts pieteikties attīstības programmas izstrādes tematiskajās darba grupās:
        
Sabiedrības labklājības darba grupa: tematiskais aptvērums ir publiskie pakalpojumi, drošības jautājumi, veselības aprūpe, sociālā palīdzība, indivīda labklājība un dzīves kvalitāte, u.c. tematiski saistītie jautājumi;
        
Uzņēmējdarbības attīstības darba grupa: tematiskais aptvērums ir uzņēmējdarbības attīstība, darba tirgus attīstība, jaunu darbavietu izveidošana, uzņēmējdarbības un saistītās infrastruktūras attīstība, lauksaimniecība, tūrisms, u.c. tematiski saistītie jautājumi;
        
Izglītības, kultūras un sabiedrības aktivitātes darba grupa: tematiskais aptvērums ir kultūra, kultūrvēsturiskais mantojums, izglītība, jaunatnes politika, sports, sabiedrības aktivitāte un iesaiste, u.c. tematiski saistītie jautājumi;
        
Vides un infrastruktūras attīstības darba grupa: tematiskais aptvērums ir vides aizsardzība, dabas resursi, būvniecība, mājokļi, sabiedriskais transports, ceļi, dzelzceļi, lidosta, gāzes apgāde, siltumapgāde, ūdens­apgāde, kanalizācija, elektroapgāde, sakari ( t.sk.IT), u.c. tematiski saistītie jautājumi.
        
Darbu grupu galvenie uzdevumi būs: identificēt/vienoties par rādītājiem, pēc kādiem novērtēt attīstību un tās tendences, situācijas analīze, problēmu identifikācija, vēlamā nākotnes stāvokļa noteikšana, nozarisko attīstības mērķu, rīcību un to telpiskās piesaistes identificēšana.
        
Pieteikumi dalībai darba grupās iesniedzami (var sūtīt arī pa pastu) no 2010.gada 11.marta līdz 2010. gada 1. aprīlim novada pagastu pārvaldēs vai Daugavpils novada domē (Rīgas iela 2, 20. kab., Daugavpils, LV-5401) vai uz e-pastu planojam.novadu@inbox.lv. ar norādi „Attīstības programmas izstrādei: darba grupas”. Piesakot savu kandidatūru, jānorāda vārds, uzvārds, kontaktinformācija (pasta un e-pasta adrese, tālrunis), izglītība, profesionālās pieredzes tematika (piemēram, ceļu būvinženieris utml.), kā arī darba grupu (grupas), kurā(-ās) konkrētais dalībnieks paredzējis iesaistīties.
        
Iedzīvotāju viedokļi un priekšlikumi attīstības programmas izstrādei tiks apzināti arī veicot aptauju. Aptaujas anketa būs pieejama novada pagastu pārvaldēs, Daugavpils novada domē, kā arī Daugavpils novada pašvaldības mājas lapā www.dnd.lv. no 2010.gada 11.marta.
        
Teritorijas plānojums
        
Plānojuma izstrādes mērķis ir panākt novada līdzsvarotu un daudzpusīgu attīstību, paredzot teritorijas racionālu izmantošanu, sabalansējot privātīpašnieku un sabiedrības intereses. Novada teritorijas plānojums telpiskajā dimensijā atspoguļos attīstības programmā plānoto objektu un teritoriju izvietojumu un attīstības virzienus, kā arī noteiks vienotus nosacījumus teritoriju izmantošanai un apbūvei novada teritorijā.
        
Par teritorijas plānojuma izstrādi atbild Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektore Vanda Kezika.
        
Lai labāk izprastu, ko un kā mainīt, iedzīvotāji aicināti iepazīties ar šobrīd spēkā esošajiem novada pagastu teritoriju plānojumiem pagastu pārvaldēs, kā arī Daugavpils novada mājas lapā www.dnd.lv, sadaļā Attīstības dokumentu datu bāze/Vietējo pašvaldību attīstības dokumenti (arī Daugavpils novada vecās mājas lapas www.drp.lv pagastu pārvalžu daļā – sadaļā Attīstība).
        
Priekšlikumus novada teritorijas plānojuma izmaiņām līdz 2010. gada 19. aprīlim var iesniegt rakstiskā veidā novada pagastu pārvaldēs vai Daugavpils novada domē (Rīgas iela 2, 20. kab., Daugavpils, LV 5401, ar norādi: Teritorijas plānojuma izstrādei. Var sūtīt arī pa e-pastu: planojam.novadu@inbox.lv Iesniedzot priekšlikumu, jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, kontaktinformācija (pasta un e-pasta adrese, tālrunis), kā arī zemes gabala adrese vai nosaukums un kadastra numurs.
        
Jautājumu gadījumā lūdzam griezties Daugavpils novada domes Reģionālās attīstības nodaļā (Rīgas iela 2, 29. kab., Daugavpils, LV 5401, tālr. 65476882, 26520813) vai sūtīt e-pastu uz adresi vita@drp.lv vai olgal@drp.lv.
        
Par sabiedrības līdzdalību plānošanas dokumentu izstrādē atbildīgā amatpersona – Daugavpils novada domes informācijas un sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Kristīna Isate (tālr. 65476884, kristina@drp.lv)
        
Cerot uz aktīvu atsaucību,
        
Daugavpils novada domes
Reģionālās attīstības nodaļa