Funkcijas

 1. organizē iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds;
 2. gādā par pagasta teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana);
 3. realizē domes noteikto politiku:
  • iedzīvotāju izglītības jomā,
  • kultūras jomā,
  • veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanā,
  • iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšanā,
  • sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu jomā,
  • sniedzot palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā,
  • rūpējoties par bezdarba samazināšanu,
  • sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, žūpības un netiklības apkarošanā,
  • attiecībā uz pašvaldības teritorijas plānojumā zemes izmantošanas un apbūves kārtības noteikšanu,
  • attiecībā uz publiskā lietošanā esošo mežu un ūdeņu izmantošanu;
 4. savāc un sniedz valsts statistikai nepieciešamās ziņas;
 5. piedalās civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā;
 6. veic attiecīgajā administratīvajā teritorijā dzīvojošo bērnu uzskaiti;
 7. organizē skolēnu pārvadājumus;
 8. piedalās ugunsgrēku dzēšanā
 9. attiecībā uz pašvaldības teritorijas plānojumā zemes izmantošanas un apbūves kārtības noteikšanu,11. pieņem valsts noteikto nodokļu un nodevu maksājumus, kuru iekasēšana ir uzdota Pašvaldībai, kā arī domes noteikto nodevu maksājumus un maksājumus par Pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem;
 10. pieņem iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus no iedzīvotājiem un juridiskajām personām, organizē atbildes sagatavošanu iesniedzējiem;
 11. nodrošina pieejamību informācijai par Domes pieņemtajiem lēmumiem;
 12. veic nepieciešamos pasākumus vēlēšanu un tautas nobalsošanas organizēšanā.
 13. reģistrē ziņas par deklarēto dzīvesvietu un nodrošina personas sniegto ziņu datorizētu apstrādi, aizsardzību, saglabāšanu, kā arī aktualizēšanu Iedzīvotāju reģistrā;
 14. nodrošina publiskā interneta punktu darbību.