PAR DZĪVESVIETAS DEKLARĒŠANU JĀMAKSĀ VALSTS NODEVA

Ar 2009. gada 1. jūliju stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.720 „Noteikumi par valsts nodevas par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrācijas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumiem”. Līdz ar to par dzīvesvietas deklarēšanu pašvaldībā un pa pastu būs jāmaksā valsts nodeva trīs latu apjomā. —–

Deklarējot dzīvesvietu elektroniski, izmantojot speciālo tiešsaistes formu, valsts nodeva nebūs jāmaksā, jo elektroniskā dzīvesvietas deklarēšana ir automatizēts process, tāpēc nav nepieciešams algot darbiniekus, kas deklarāciju apstrādātu, kā arī nav nepieciešami pasta un kancelejas preču izdevumi.

Valsts nodevu jāiemaksā attiecīgās pašvaldības budžetā vai Valsts kasē. Dokumentu, kas apliecina valsts nodevas samaksu, jāiesniedz kopā ar dzīvesvietas deklarāciju vai deklarācijas iesniegumu, deklarējot dzīvesvietu pa pastu.

Valsts nodevas konts dzīvesvietas deklarēšanai pa pastu:

  • Saņēmējs: Valsts kase 
  • reģistrācijas Nr. 90000050138, 
  • konta Nr. LV83TREL1060000919900 
  • Saņēmēja iestāde: Valsts kase, kods TRELLV22

Valsts nodeva nav jāmaksā: reģistrējot bērna pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu; politiski represētām personām; invalīdiem; Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem; pensionāriem, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valsti noteikto minimālo darba algu; personām, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā; personas, kuras deklarē dzīvesvietu elektroniski, izmantojot speciālo tiešsaistes formu. Lai saņemtu atvieglojumus no valsts nodevas samaksas, minētajām personām jāuzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu.