PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

PERSONAS DATU APSTRĀDE

DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBĀ

Personas datu apstrādes Pārzinis:

  • Daugavpils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009117568, adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401, tālr.; 65422238, e-pasts dome@daugavpilsnovads.lv;
  • Vecsalienas  pagasta pārvalde, reģistracijas Nr. 90000031014, adrese: Červonkas pils, Čevronka,Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads, LV 5465, talr. 65475870,   e-pasts: parvalde@vecsaliena.lv

Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: e-pasts datuaizsardziba@dnd.lv, tālr.: 654222

Personas datu aizsardzības politika

Papildus informāciju par personas datu apstrādi Daugavpils novada pašvaldībā var iegūt Daugavpils novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.daugavpilsnovads.lv  sadaļā Personas datu aizsardzībahttps://www.daugavpilsnovads.lv/pasvaldiba/personas-datu-aizsardziba/  vai klātienē Daugavpils novada pašvaldības klientu apkalpošanas vietās.