Vecsalienas pagasta pārvaldes iepirkumu komisija noslēdz iepirkumu procedūru.

2014. gada 04. jūnijā  Vecsalienas  pagasta pārvaldes iepirkumu komisija  pieņēma lēmumu par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Vecsalienas pagasta Červonkas ciemā”, (vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/082/101) realizāciju iepirkumā “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada, Vecsalienas pagasta, Červonkas ciemā – ūdensapgādes tīklu un kanailizācijas tīklu rekonstukcija un būvniecība , sūkņu stacijas izbūve un attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija’’ ar Iepirkuma identifikācijas Nr. VPP 2014/3/ERAF pretendentu .

Saskaņā ar Vecsalienas pagasta pārvaldes iepirkumu komisijas lēmumu no 04.06.2014.gada SIA’’Ditton Būve’’ ir  atzīts par sekmīgako pretendentu iepirkumā , kā pretendents , kas piedāvājis zemāko cenu.

10.06.2014.